In deze paragraaf komen de volgende kapitaalgoederen van de gemeente aan de orde:
Wegen, Openbare verlichting, Bruggen, Riolering, Water en Beschoeiingen, Openbaar groen, sportaccommodaties en sportvelden en Gebouwen en woningen.

Voor kengetallen zie de bijlage ‘kengetallen kapitaalgoederen’.